Chat with us, powered by LiveChat
Post bilde

Reisevilkår – Pakkereise

1. BESTILLING OG BETALING

Reisearrangøren kan fastsette at en reisende ved påmelding skal betale et depositum som hos Connections Ferie er fastsatt for hver enkelt reise. Reisearrangøren fastsetter når restbeløpet (eller eventuelt hele reisens pris) skal innbetales. Påmeldingen er bindende ved bestilling. Det skal gjøres klart for den reisende når denne er bundet og at arrangøren er bundet på et senere tidspunkt.

2. BESTILLINGENS OMFANG

Bestillingen omfatter de ytelser som er avtalt mellom arrangøren og den reisende. Ved vurderingen av hva som er avtalt, tas det utgangspunkt i det utstedte reisedokument, og det skal legges vekt på hva som er lovet i arrangørens brosjyrer, annonser og annet markedsføringsmateriell. Videre skriftlige opplysninger om reisen gitt av samarbeidspartnere, samt det man har grunn til å vente seg i henhold til det nevnte materiell. Dersom arrangøren vil ta et forbehold som knytter seg til bestemte sider ved transporten, hotellet m.m., må dette bekreftes skriftlig. Dersom bestillingen skal fravike programmet eller omfatte tilleggsytelser som f.eks. enkeltværelse, utflukter eller lignende, skal dette bekreftes skriftlig. Alle priser hos Connections Ferie er pr. person i det beskrevne boalternativ i dobbeltrom.
PRISENE INKLUDERER: Flyreise tur og retur, eventuelle måltider under flyreisen, transport fra flyplass til innkvarteringssted/flyplass i utlandet, 20 kg fri bagasje inkl. håndbagasje (gjelder ikke barn under 2 år) innkvartering med eventuelle måltider i følge programmet.
PRISENE INKLUDERER IKKE: Transport til og fra flyplass i Norge. Avbestillingsbeskyttelse, reiseforsikringer, deltakelse på utflukter eller andre aktiviteter som tilbys på feriestedet, drikke til maten ved halv- eller helpensjon, utgifter i forbindelse med pass, visum (der annet ikke er opplyst) og vaksinasjoner m.m.

3. INFORMASJON TIL DEN REISENDE

Ved bestilling, eller senest ved oversendelse av reisedokumentene, skal den reisende gjøres oppmerksom på følgende forhold:
a) Arrangørens navn, adresse og telefon, reisens pris og hvilke ytelser som inngår i prisen
b) At den reisende selv må sørge for gyldig pass, eventuelt visum, vaksinasjoner og de forsikringer som ønskes (reisegods, ansvar, eventuell avbestillingsforsikring,sykeforsikring m.m.).
c) De alminnelige og spesielle vilkår som gjelder for reisen som er bestilt og hvor disse vilkårene er å finne. Dersom det for den aktuelle reisen skal gjelde vilkår som avviker fra disse alminnelige vilkårene, skal dette tydelig fremgå.
d) Hvilke bestemmelser som gjelder for betaling og avbestilling.
e) At arrangøren i visse tilfeller har anledning til å forhøye prisen (se pkt. 6).

4. AVBESTILLING

Den reisende kan avbestille reisen etter følgende regler:
a) Ved avbestilling 100 dager eller mer før avreise mot å betale et administrasjonsgebyr på kr 800,- pr. person.
b) Ved avbestilling mellom 40 og 99 dager før avreise beholder arrangøren det innbetalte depositumet.
c) Ved avbestilling 39 dager eller færre før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang eller mangler de nødvendige papirer for å delta på reisen, beregner arrangøren seg hele reisens pris.
MERK: Arrangøren kan fastsette andre avbestillingsregler når reisens særegne karakter gjør dette rimelig (f.eks. ved idrettsarrangementer, konserter eller opera- og teaterforestillinger). Depositum vil ikke være refunderbart ved avbestilling, uansett årsak.

5. ENDRINGER AV BESTILLINGEN, OVERDRAGELSE

Reisende har rett til å overdra en reise som er fullt betalt til en annen person mot å betale arrangøren de meromkostninger dette medfører. Arrangøren skal underrettes om overdragelsen i rimelig tid før avreisen, minst 30 dager før avreise, og kan bare nekte å godkjenne overdragelsen dersom det er rimelig grunn for det. Arrangøren kan fastsette andre regler for endringer og overdragelse når spesielle forhold gjør dette nødvendig. Reglene i denne bestemmelsen gjelder ikke ved ruteflyvninger når transporten er en spesialpris, og internasjonalt regelverk trer i kraft. Dette innebærer bl.a. at i de siste 30 dager før avreise kan ingen endringer foretas, og heller ikke dersom selve billetten er skrevet ut.

6. ENDRINGER I PRIS, YTELSER M.M.

Arrangøren kan ta forbehold om å endre priser og ytelser m.m. som er programført eller kunngjort på annen måte. Arrangøren kan også senest samtidig med at bestillingen blir bindende, ta forbehold om å endre priser, ytelser m.m. før avreise. Prisforhøyelse etter 1. ledd kan bare skje dersom det er begrunnet i nye, økte skater og avgifter, endrede valutakurser eller andre lignende omstendigheter som arrangøren ikke har rådighet over eller burde ha forutsett. Hvis prisstigningen utgjør mer enn 8% av den avtalte prisen, kan den reisende annullere reisen og få hele reisens pris refundert. Retten til annullering faller bort dersom den reisende ikke sender arrangøren melding om annullering innen 3 dager etter at arrangørens varsel er kommet frem til den reisende og arrangøren har opplyst særskilt om denne fristen. Forbehold kan bare gjøres gjeldende for ytelser som er spesielt nevnt, og i et omfang som er av mindre betydning for den reisende. Endringer av flytider: Informasjon om flytider, flyselskap og flytyper som forekommer i programmet er foreløpige. Endelig informasjoner fremgår av reisedokumentet. Connections Ferie forbeholder seg retten til å korrigere flytidene dersom endringene skjer på et senere tidspunkt. Connections Ferie tar forbehold om endring av hotell. Endringen vil være hotell av samme standard eller høyere. Kunden vil bli meddelt dette skriftlig eller muntlig direkte av Connections Ferie. Merkostnader til hotellopphold eller tilslutningstransport som følge av endrede flytider, vil ikke bli dekket av arrangøren. Connections Ferie tar forbehold om trykkfeil i program, annonser og på nettside.

7. ARRANGØRENS PLIKTER

Arrangøren skal avvikle reisen og oppholdet i samsvar med det som er avtalt med den reisende, jfr. pkt. 2. Arrangøren skal i de tilfeller hvor det oppstår avvik fra den planlagte gjennomføringen, i rimelig utstrekning sørge for at den reisende blir utsatt for minst mulig ulempe. Reisearrangøren skal snarest mulig opplyse om forhold som den forstår eller bør forstå har betydning for den reisende.

8. DEN REISENDES PLIKTER

Betaling: Den reisende skal betale det avtalte vederlag senest på det tidspunkt som er forutsatt i arrangørens vilkår. Forsinket betaling anses alltid som vesentlig mislighold og gir arrangøren rett til å heve (annullere) jfr. pkt. 19. Regler og bestemmelser: Den reisende plikter under reisen å rette seg etter de regler og bestemmelser som er oppgitt av offentlig myndighet, arrangøren, eller arrangørens representanter, herunder de ordensbestemmelser som måtte være gitt av det enkelte hotell, transportør e.l. Den reisende må ikke oppføre seg slik at det er til sjenanse for de medreisende. Dersom den reisende grovt tilsidesetter sine plikter, kan han/hun nektes å delta eller utelukkes fra resten av reisen. Ved utelukkelse etter at reisen er påbegynt, kan den reisende pålegges selv å bære de ekstra omkostninger ved hjemreisen. Erstatningsansvar: Den reisende kan gjøres erstatningsansvarlig hvis man med vilje eller uaktsomhet påfører arrangøren tap, bl.a. ved ikke å overholde de bestemmelser som er nevnt ovenfor. Pass, visum og forsikring: Den reisende må selv sørge for de nødvendige papirer for reisen (pass, visum, vaksinasjonsattester o.l.), tegne de forsikringer han/hun ønsker (reisegods, ansvar og sykeforsikring m.m.). Den reisende plikter å holde seg orientert om avgangen og etterkomme anvisninger som arrangøren, transportør, lufthavn e.l. gir i den forbindelse. Sykdom og eventuell hjemreise: Dersom den reisende ikke er forsikret (eller forsikringen ikke dekker) kan ikke arrangøren påta seg ansvar for skade eller sykdom som den reisende måtte pådra seg under reisen, uansett årsak. Arrangøren yter den hjelp som er mulig, men den reisende må selv dekke alle utgifter i forbindelse med sykdommen/skaden, slik som omkostninger for lege, sykehus, særskilt hjemtransport etc. Uteblivelse: Den reisende må møte frem ved avganger etter de anvisninger som gis av arrangøren. Uteblir den reisende fra de angitte transporter eller arrangementer, eller på annen måte unnlater å benytte seg av de reservasjoner som inngår i reisen, kan han/hun ikke gjøre krav mot arrangøren i den anledning. Kjøperens manglende benyttelse av flyreise m.m.: Charterbestemmelsene er fastsatt av luftfartsmyndighetene og forutsetter bl.a. at deltagerne i en selskapsreise må foreta ut- og hjemreise i overensstemmelse med deltagerbeviset. Det er ikke anledning til å forlenge eller forkorte en slik flyreise. Det er heller ikke anledning til å benytte charterreisen for transport bare en vei. Dersom den reisende f.eks. ikke benytter charterfly ved utreisen, mister han/hun samtidig retten til hjemtransporten med charterfly, det vil ikke bli gitt refusjon for deler av en reise som ikke benyttes.

9. ARRANGØRENS RETT TIL Å AVLYSE REISEN

Arrangøren kan avlyse en reise hvis:

a) Det ikke melder seg et tilstrekkelig antall reisende på en avgang, eller en serie avganger. Avlysningen må i såfall skje senest 40 dager før avreise.
b) Forhold arrangøren ikke er herre over og som man ikke kunne forutsatt da påmeldingen ble bindende, så som krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, arbeidskonflikter og tilsvarende (force majeure) gjør det vanskelig og tilrådelig å avvikle reisen.
c) Forhold på bestemmelsesstedet gjør det urimelig å kreve at avtalen oppfylles. Arrangøren skal snarest underrette den reisende om avlysningen. Når en reise avlyses, har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris om annet ikke er avtalt. Utover dette kan den reisende ikke gjøre krav gjeldende, med mindre han/hun er påført tap p.g.a. arrangørens egen feil eller forsømmelse. Når arrangøren finner det nødvendig kan ren reise avbrytes eller omlegges etter at den er påbegynt og returreisen eventuelt foretas tidligere enn avtalt. I så fall har den reisende krav på tilbakebetaling av et beløp som svarer til det antall dager den reisende ikke har hatt utbytte av reisen, beregnet etter de samme prinsipper som nevnt i pkt. 13 jfr. dog pkt. 15.

10. DEN REISENDES RETT TIL ANNULLERING

Den reisende kan før avreise heve (annullere) reisen etter følgende tilfeller:
a) Hvis avgangen forsinkes mer enn 20% av turens varighet.
b) Hjemkomsttidspunktet blir vesentlig utsatt.
c) Om det på eller i nærheten av reisemålet oppstår krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller ande like inngripende hendelser. Ved vurdering av om hevingsgrunn foreligger, skal det legges vekt på norske myndigheters syn.
d) Prisforhøyelser etter pkt. 7 øker turens kostnader mer enn 10%.
e) Det inntreffer andre forhold av vesentlig betydning (f.eks. at arrangøren forandrer feriested eller henviser den reisende til hotell av vesentlig dårligere kategori enn det som er bestilt). I disse tilfeller har den reisende krav på full tilbakebetaling av reisens pris, men kan ikke gjøre ytterligere krav gjeldende, jfr. dog pkt. 14.
2. Etter at reisen er påbegynt kan den reisende heve (annullere)reisen helt eller delvis dersom:
a) Forhold som nevnt ovenfor i pkt. 1 c skaper fare for den reisendes liv eller helbred.
b) Det foreligger vesentlig mislighold fra arrangørens side. i den utstrekning reglene i pkt. 16 ikke kommer til anvendelse, har den reisende krav på prisavslag i henholdtil prinsippet i pkt. 13 jfr. også i pkt. 14.

11. MANGLER

Det foreligger en mangel ved reisen når den avviker fra det den reisende har rett til å kreve etter pkt. 2 og 8. Likeledes er det en mangel dersom man har unnlatt å gi opplysninger eller har gitt feilaktige opplysninger om forhold som normalt vil være av betydning, forhold den reisende selv har gjort oppmerksom på, er av betydning eller forhold som det på annen måte tydelig fremgår er av betydning for den reisende. Ved vurdering om en mangel foreligger skal det legges vekt på om opplysningene eller uttalelsen av disse kan ha påvirket på en reisendes beslutning om å reise, eller ved valg av arrangør. Avvik av en slik art som den reisende må regne med skjer fra tid til annen, og som er av mindre betydning, ansees ikke som mangel. Med mindre annet er avtalt. Som mangel ansees ikke;
a) Forsinket avgang eller fremskutt avreise som arrangøren eller transportøren ikke er herre over. Ved tidsavvik på mer enn 24 timer, og reisens varighet er en uke eller mer, og oppholdet på reisemålet blir tilsvarende forkortet, har den reisende likevel rett til prisavslag jfr. pkt. 13 med mindre forsinkelsen skyldes force majeure, jfr. pkt. 14. Det samme gjelder turer av kortere varighet, når forsinkelsen utgjør mer enn 15%.
b) Avvik fra vanlige vær- og temperaturforhold eller andre forhold av klimamessig karakter.
c) Forhold som skyldes den reisendes egen forsømmelse.

12. RETTING AV MANGLER

Den reisende har rett til å kreve at mangel rettes, om dette ikke medfører uforholdsmessige store ulemper eller utgifter for arrangøren i forhold til mangelens betydning for de reisende. Arrangøren har rett til å rette manglene hvis denne tilbyr dette senest i forbindelse med klage fra den reisende. Den reisende kan kun motsette seg en slik retting dersom det er skikkelig grunn for det. Arrangøren kan ikke kreve at den reisende bærer merutgifter ved retting av mangler.

13. PRISAVSLAG

Om mangelen ikke rettes på tilfredsstillende måte, har den reisende krav på prisavslag. Dette gjelder likevel ikke dersom manglende skyldes force majeure, jfr. pkt. 15. Prisavslaget regnes med utgangspunkt i reisens pris og skal tilsvare mangelens betydning, jfr. pkt. 11.

14. ERSTATNING

Arrangøren plikter å erstatte den reisende det tap denne påføres ved skade eller ulempe som er følge av at arrangøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter avtalen, jfr. dog pkt. 15. Erstatningsplikten gjelder ikke dersom arrangøren kan godtgjøre at skaden eller ulempen ikke kan bebreides denne eller noen denne har avtale med for å medvirke til reisens gjennomførelse.

15. AVBRYTELSER OG ENDRINGER

Reisearrangøren er ikke ansvarlig for mangler, avbrytelser og endringer som skyldes forhold som arrangøren ikke er herre over og som man ikke kan ha forutsett da påmeldingen ble bindende. Eksempler på dette er krig eller krigstilstand, naturkatastrofe, epidemi, omfattende arbeidskonflikt eller tilsvarende forhold (force majeure). Dersom noe av dette skulle inntreffe, skal arrangøren snarest underrette den reisende og iverksette tiltak for så langt som mulig å begrense den reisendes tap som følge av hendelsen.

16. KLAGEFRIST

Dersom den reisende mener at det foreligger en mangel som gir rett til prisavslag eller erstatning, har han/hun plikt til å gi arrangøren beskjed så snart som mulig om dette. Klager over mangler i forbindelse med hotell, maten m.m. må såvidt mulig fremsettes straks overfor reisearrangørens representant eller reiseleder på stedet, jfr. pkt. 12. Forøvrig må klage være fremsatt senest 1-en-måned etter reisens avslutning, med mindre særlige grunner gjør det rimelig å forlenge klagefristen.

17. ARRANGØRENS HEVINGSRETT

Arrangøren har rett til å heve avtalen ved vesentlig misligholdelse fra den reisendes side. Som vesentlig misligholdelse ansees alltid at den reisende ikke har betalt det avtalte vederlag i rett tid, jfr. pkt. 8. Forutsetning for at arrangøren skal kunne heve, er at den reisende har fått rimelig betalingsfrist. På dokumentet hvor betalingsfristen oppgis, skal det gis varsel om at arrangøren kan heve avtalen/kjøpet dersom den reisende ikke overholder betalingsfrist og ikke kan dokumentere at betaling har skjedd. Betaling ansees skjedd ved innbetaling til betalingsformidler. Heving iverksettes ved at arrangøren varsler den reisende om at kontrakten er hevet.

18. TVISTER

Hvis de mellom arrangøren og den reisende oppstår uenighet om forståelse av denne kontrakt eller arrangørens reisevilkår forøvrig, og tvisten ikke kan løses i alminnelighet, kan den reisende bringe saken inn for Pakkereisenemnda innen 4 uker etter at endelig svar fra arrangøren foreligger og arrangøren har opplyst om denne frist. Både den reisende og arrangøren kan bringe nemndas avgjørelse inn for de alminnelig domstoler.

19. ARRANGØRENS ANSVAR VED REISER MED FLY

Arrangøren er kun ansvarlig for innholdet i sitt program. Arrangøren er ikke ansvarlig for ekstrautgifter i forbindelse med eventuelle flyforsinkelser. All befordring med fly er underlagt bl.a. reglene i Warszawa-konvensjonen av 1929

20. REISELENGDENS VARIGHET

Av praktiske hensyn angir vi reiselengden etter utreise- og hjemkomstdag, selv om en reise starter på kvelden og/eller avsluttes på morgenen. Angitt reiselengde er derfor ikke alltid hele dager.

21. DIVERSE

Det er i prinsippet ingen minimums alder på våre reiser, men foreldre tar med små barn på eget ansvar og dette gir ikke automatisk noen prisreduksjon, men må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Selger av reiser og tjenester på vår nettside er Connections Ferie. Alle person og kundedata blir behandlet konfidensielt og personvern til den enkelte kunde blir ivaretatt. Connections Ferie forbeholder seg retten til å sende ut navnelister til de reisende før avreise, uten den reisendes samtykke. Informasjon vil ikke bli utlevert til 3.person. Reiser til land som har eksport/import restriksjoner i henhold til OFAC, EU og FN vil ikke bli solgt av Connections Ferie.

Romtyper: Del i dobbeltrom. Reisende som har bestilt del i dobbeltrom må betale enkeltromstillegg dersom vi ikke kan skaffe en å dele rommet med. Enkeltrom. Tilgang på enkeltrom er sterkt begrenset. Til tross for at denne type rom koster mer, er standarden som oftest lavere sammenlignet med dobbeltrom standarden.

Alminnelige vilkår for pakkereiser

Lov om pakkereiser

Reisegarantifondet RGF